Doel: Deze privacyverklaring heeft tot doel om u als cliënt, gast, ontvanger van de (dagelijkse) overdenkingen, ‘Bij de dag’ of blogs, of als zakelijke klant, te informeren over hoe Vrij om te leven omgaat met uw geregistreerde persoonsgegevens.

Verantwoordelijke: Vrij om te leven, gevestigd en kantoorhoudende te Gouderak, 2831 AK Kranepoort 4a, en onderdeel van Vrij om te leven, te weten Eetclub 121, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar cliënten, zakelijke klanten en bezoekers. Vrij om te leven verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Vrij om te leven u over de manier waarop Vrij om te leven uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Vrij om te leven worden aangeboden op www.vrijomteleven.nl

Artikel 1. Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. Coaching
Om u op een goede manier te kunnen coachen vraagt Vrij om te leven om uw persoonlijke gegevens (zie bijlage 1). Tevens vraagt Vrij om te leven u een ‘gedragscode’ te ondertekenen ter bescherming van uw privacy en de verantwoordelijkheid van Vrij om te leven af te bakenen (zie bijlage 2).

2. Facturering
Vrij om te leven vraagt om uw naam, emailadres, adres, telefoonnummer, betaalgegevens in verband met de facturering van de ontvangen coaching bij Vrij om te leven. (Vrij om te leven, Eetclub 121)

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Vrij om te leven uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de
hoogte houden over uw bestelling. Vrij om te leven verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

4. Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Vrij om te leven uw kredietwaardigheid toetsen. Vrij om te leven kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Vrij om te leven
uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

Artikel 2. Beveiliging van gegevens
Vrij om te leven maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheids-procedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die
Vrij om te leven ontvangt.

Artikel 3. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: info@vrijomteleven.nl.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Vrij om te leven
Vrij om te leven heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Vrij om te leven verwerkt ten behoeve van Vrij om te leven en Eetclulb 121 (onderdeel van Vrij om te leven). Vrij om te leven accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of
diensten van derden

Artikel 5. Bewaartermijn
Vrij om te leven bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden na uw laatste bezoek of contact met Vrij om te leven, Eetclub 121, of www.vrijomteleven.nl tenzij Vrij om te leven op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 6. Wijziging privacyverklaring
Vrij om te leven behoudt zich het recht voor om deze privacyerklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Vrij om te leven/www.vrijomteleven.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van
www.vrijomteleven.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.Houd u voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.vrijomteleven.nl in de gaten. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 18-06-2018.