Vrij om te leven en 
de Stichting Vrij om te leven

De stichting Vrij om te leven is in het leven geroepen om mensen met een eetstoornis op een laagdrempelige te kunnen helpen en te ondersteunen in hun traject van herstel en verandering. De stichting wil niet alleen mensen helpen en begeleiden die worstelen met een eetstoornis, maar ook hen die op de een of andere manier bij hen betrokken zijn en ondersteuning zoeken.

Zoals de naam al doet vermoeden is er een relatie tussen de stichting Vrij om te leven en de praktijk Vrij om te leven. Praktijk en stichting staan naast elkaar en vullen elkaar daarmee aan, terwijl ze los van elkaar functioneren. De praktijk is gericht op therapie en coaching, terwijl de stichting zich richt op onderwijs, training en begeleiding. Een belangrijk onderscheid is dat de stichting niet uitgaat van cliënten of ‘stoornis en ziekte,’ maar van mensen die zoeken en worstelen en willen leren te leven zoals God hen bedoeld heeft. De stichting is dan ook geen ‘zorginstelling’ maar veel meer een ‘Academie voor een leven in vrijheid.’  

Leer- en Leefhuis

Daarnaast wil de stichting een plek (huis) creëren waar een programma en activiteiten worden aangeboden voor mensen met een eetstoornis om te leren, te herstellen en te oefenen in het toepassen van het geleerde. Het is een plek waar Gods liefde heerst en de kracht van de Heilige Geest werkzaam mag zijn door mensen heen. De stichting en het Leer- en Leefhuis passen de methode en principes van Vrij om te leven toe in de activiteiten en programma’s die ze ontwikkelt zoals die beschreven zijn in het werkboek ‘Onderweg naar vrijheid.’ Dit Leer- en Leefhuis zal gefaseerd vorm krijgen met het uiteindelijke doel om ook ruimte om te verblijven (logeren) aan te kunnen bieden.

uitgangspunt

Voor zowel de stichting als de praktijk geldt dat het uitgangspunt te vinden is in de Bijbel, en wel in Lukas 4:18-21, waar staat:
‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.’

De stichting heeft als doelstelling:
• het organiseren en uitvoeren van, of ondersteunen van activiteiten die bedoeld zijn voor mensen met een eetstoornis;
• het bevorderen van de zorg en het welzijn van mensen met een eetstoornis;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het organiseren van bijeenkomsten;
• het geven van lezingen, studies en trainingen;
• het oprichten van een Leer- en Leefhuis;
• begeleiding en ondersteuning aan hulpvrager door buddy’s/reisgenoten;
• begeleiden en trainen van buddy’s/reisgenoten;
• creatieve ondersteuning. 

Zaaien in het Koninkrijk van God

Voor het onderwijs, de begeleiding en het Leer- en Leefhuis is de stichting Vrij om te leven afhankelijk van giften en donaties. Uw gift aan de stichting maakt het mogelijk om mensen te helpen los te komen van de eetstoornis zodat ze kunnen opstaan en kunnen gaan leven in de vrijheid die Jezus met Zijn leven heeft gekocht. Ze mogen leren op te staan in de kracht van de Heilige Geest en te gaan wandelen in Gods roeping op hun leven. Doneren aan de stichting is daarmee zaaien in het Koninkrijk van God.

De stichting is een stichting met een ANBI status. Dat betekent dat donateurs hun giften aan de stichting mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doneren kan via NL 79 RABO 036 133 44 00 t.n.v. Stichting Vrij om te leven en o.v.v. Gift.

Website Stichting Vrij om te leven